Stanovy klubu

Stanovy Veslařského klubu Slezská Harta z.s.

I. Základní ustanovení

1. Název spolku zní Veslařský klub Slezská Harta z.s., zkráceně je znám pod zkratkou VK Slezská Harta (dále jen jako „klub“). Veslařský klub Slezská Harta z.s. je samostatnou sportovní organizací, ve které se sdružují občané ve smyslu § 214 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zájmem o provozování veslařského sportu a sportovních aktivit vůbec.

2. Sídlo klubu je:

Veslařský klub Sl.Harta z.s.
IČO: 058 58 861
Janáčkova 15
792 01 Bruntál

Veslařská loděnice
793 68 Leskovec nad Moravicí 24
Tel.: 737 367 161

II. Poslání a cíle

1. Základním posláním a účelem klubu je pěstování a rozvoj závodního veslování ve všech výkonnostních úrovních a všech věkových kategorií.

2. Předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost. Zejména provozovat závodní veslování a jiné sportovní činnosti, které jsou pro závodní veslování vhodné jako doplňkové, metodicky organizuje proces tréninku a odbornou výchovu vlastních trenérů případně rozhodčích a přihlašuje se do soutěží organizovaných jednotlivými sportovními svazy v ČR, přednostně ČVS /Českým veslařským svazem.

3. Pořádat veřejné veslařské závody nebo jiné sportovní soutěže, v rámci klubového života schůze, přednášky, zábavní nebo kulturní podniky členské i veřejné, udržovat styk s jinými sdruženími, fyzickými nebo právnickými osobami.

4. Pro zajištění základního poslání a cílů klubu, vyvíjet jako vedlejší činnost vlastní ekonomickou a obchodní aktivitu a to poskytnutím svých sportovišť zájemcům z řad veřejnosti formou pronájmu, dále provozem ubytovacího zařízení, pronájmem a půjčováním movitých a nemovitých věcí za účelem podpory hlavní činnosti klubu a hospodárného využití klubového majetku.

5. Vytvářet materiální a tréninkové podmínky, budovat, vlastnit, provozovat, pronajímat a udržovat vlastní tělovýchovná a jiná zařízení.

6. Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v klubu k dodržování etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.

7. Hájit zájmy klubu uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s místními orgány státní správy a ostatními organizacemi jako ČUS, jednotlivými sportovními svazy nebo jednotlivci.

III. Orgány Veslařského klubu Slezská Harta z.s.

1. Statutárním orgánem klubu je předseda, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech a zastupovat jej navenek. Pro některá jednání může předseda zplnomocnit, kteréhokoliv člena vedení.

2. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Valná hromada je shromáždění všech členů klubu, kterou svolává předseda klubu společně s vedením.

3. Revizní komise je volená valnou hromadou na čtyři kalendářní roky v minimálním složení 3 členů.

4. Vedení klubu je voleno valnou hromadou na čtyři kalendářní roky v minimálním složení 3 členů, avšak zpravidla se vedení skládá z 5 až 7 členů v závislosti na rozhodnutí valné hromady. Vedení je oprávněno rozhodovat o otázkách spojených s fungováním klubu, řízením jeho činnosti a správy klubového jmění.

Vedení klubu je zastoupeno těmito funkcemi (pozicemi): – předseda – místopředseda – zastupuje klub v případě, kdy předseda nemůže vykonávat svou funkci, zajišťuje spolu s kapitánem nebo trenéry agendu spojenou s účastí na závodech – kapitán/sportovní manažer – koordinuje práci trenérského sboru, zajišťuje metodiku tréninku, rozdělení odměn trenérům, rozdělení lodí posádkám, atp. – hospodář/ekonom – zajišťuje vedení účetnictví a ekonomiky klubu, eviduje a vede seznam členů- další členové vedení (zvolený místopředseda a členové vedení si přerozdělí agendy tak, aby každý zodpovídal za svou agendu:

a) marketingový manažer – zajišťuje komunikaci mezi členy, komunikaci k rodičům, komunikaci k veřejnosti, vizuální styl, administruje a zajišťuje obsah webových stránek, sociálních sítí, aj.

b) manažer pro správu objektu – zajišťuje správu budov a areálu, vede správce, zodpovídá za opravy a údržby budov

c) manažer ubytovacího zařízení

d) manažer komerčních aktivit – zajišťuje celoroční komerční aktivity na klubu, zodpovídá za sportovní aktivity ne-veslařského a nezávodního charakteru s ambicí samostatné vedlejší výdělečné činnosti)

5. Valná hromada klubu:

– stanoví jednací řád valné hromady, popřípadě provádí změny v platném jednacím řádu

– řídí se platným jednacím řádem, případně řádem upraveným pro danou valnou hromadu

-řádná valná hromada je svolávána vedením klubu pravidelně jednou ročně, nejpozději však do 31. března běžného roku, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním; na pozvánce bude uvedené místo, čas a program konání valné hromady

– nebo je valná hromada svolána na žádost minimálně 50% řádných členů, kteří svoji žádost předložili vedení klubu písemně; v takovém případě je vedení klubu povinno svolat valnou hromadu tak, aby proběhla nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vedení klubu; pokud tak neučiní, může valnou hromadu svolat kterýkoli z řádných členů klubu

– mimořádná valná hromada je svolána vedením nebo na návrh členů, jestliže se jeví nutnost rozhodnout o hospodářském životě klubu.

– záležitost, která nebyla zařazena na program konání valné hromady při jejím svolání, lze rozhodnout za účasti a se souhlasem alespoň 2/3 většiny přítomných členů s hlasovacím právem

– hlasovat na valné hromadě smí řádný člen, který ke dni konání valné hromady dosáhl věku 18 let a má uhrazeny členské příspěvky

– valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů klubu s hlasovacím právem

– valná hromada může být svolána pouze v místě působení klubu, tj. v Leskovci

– k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem

– k platnosti usnesení o změně názvu, symboliky, stanov, sloučení s jiným sdružením nebo o zániku klubu je třeba souhlas 3/5 přítomných členů s hlasovacím právem za předpokladu usnášení schopnosti valné hromady

– pokud se nesejde nadpoloviční počet všech členů s hlasovacím právem ve stanovený den, hodinu a na určeném místě dle pozvánky, svolá vedení valnou hromadu v náhradním termínu a pokud ani v tomto náhradním termínu se nesejde nadpoloviční počet všech členů s hlasovacím právem, koná se o hodinu později na témže místě valná hromada se stejným pořadem, bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem; v takovém případě je třeba k přijetí usnesení souhlas 3/5 přítomných členů s hlasovacím právem a nemůže být přijato usnesení o změně názvu, symboliky, stanov, sloučení s jiným sdružením nebo o zániku klubu

-určuje rozsah činnosti klubu formou závazných pokynů vedení klubu pro příští období, která jsou zaznamenána v usnesení z valné hromady

-schvaluje výroční zprávu o činnosti klubu, zprávu o hospodaření za uplynulé období a finanční rozpočet na následující kalendářní rok

-schvaluje smlouvy klubu o nabývání a pozbývání majetku klubu

-schvaluje členství klubu ve vyšších organizačních svazcích tělesné výchovy nebo jiných zájmových či profesních spolcích, společnostech nebo organizacích

-rozhoduje o stížnostech a odvoláních proti usnesení vedení klubu, která podal člen klubu

-odvolává volené funkcionáře vedení klubu z důvodů neplnění převzatých povinností

-při rozhodnutí o zrušení klubu rozhoduje o způsobu naložení s klubovým majetkem

6. Revizní komise:

– má vždy lichý počet členů, nejméně tři a předsedu si volí členové revizní komise na své ustavující schůzi po valné hromadě, na které byli členové revizní komise zvoleni

– provádí revize činností a hospodaření klubu

– dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti, kontroluje hospodaření klubu, zejména řádné nakládání s majetkem klubu a se členskými příspěvky

– své zprávy předkládá vedení klubu s možnými doporučeními na odstranění případných nedostatků

– svou zprávu o činnosti předkládá valné hromadě

– zanikne-li z jakéhokoli důvodu některému členovi revizní komise jeho funkce, postupuje se stejně jako u výměny člena vedení

7. Vedení klubu:

– má vždy lichý počet členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy

– zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

– připravuje podklady pro valnou hromadu, zejména k rozpočtu, k hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací od státu, ČUS, ČVS a jiných organizací nebo jednotlivců

– dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku klubu v souladu s usnesením valné hromady

– spolupracuje se sportovními svazy, s Českým veslařským svazem a zabezpečuje koordinaci činnosti klubu v rámci ČUS

– zajišťuje operativní spolupráci klubu s místními orgány státní správy, podniky a dalšími organizacemi a jednotlivci

– k platnosti usnesení vedení klubu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů vedení

– zanikne-li z jakéhokoli důvodu některému členovi vedení jeho funkce, může být vedením za nového člena vedení kooptován jiný člen klubu, max. tak může být vyměněna 1/3 vedení (při počtu členů 5 pak 2 členové), poté musí být svolána valná hromada

– kooptovaný nový člen vedení musí být schválen na nejbližší valné hromadě- zajišťuje celkový chod klubu, rozhoduje o zrušení členství nebo o disciplinárních opatřeních

– v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, může jej v jednání zastoupit místopředseda a min. jeden další člen vedení

– vedení klubu si volí svého předsedu a obsazení ostatních funkcí na své první ustavující schůzi po valné hromadě, na které byli členové vedení zvoleni

– určuje výši a dobu splatnosti členských příspěvků

– dbá o výběr členských příspěvků a o vedení seznamu členů klubu, archivaci zápisů ze svých jednání a archivaci všech smluv, ve kterých je klub účasten

IV. Společné zásady členství:

1. Členem Veslařského klubu Slezská Harta z.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a jeho stanovami.

2. O přijetí za člena rozhoduje vedení klubu podle „zásad členství“ schválených valnou hromadou a v souladu s obecními zásadami, která upravují konkrétní práva a povinnosti člena klubu.

3. Na členství není právní nárok.

4. Členství může být různého druhu, s rozdílnými právy a povinnostmi.

5. Výši členských příspěvků stanoví vedení klubu, přičemž takto získané prostředky si v plném rozsahu ponechává klub.

6. Registraci členů, příp. členských průkazů, upraví valná hromada svým interním předpisem.

7. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku, který má platnost na příslušný kalendářní rok, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

8. Členové klubu jsou hmotně odpovědni za své jednání.

9. Členství zaniká

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím z důvodů nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto tuto výzvu bude člen ve výzvě upozorněn

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů klubu, usnesení a rozhodnutí orgánů klubu nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby

e) zánikem klubu bez právního nástupce

V. Formy členství:

1. Členství se rozlišuje na 4 základní kategorie (druhy):

a) přispívající členství

b) sportovní členství

b) řádné členství

c) čestné členství

2. Přispívajícím členem se může stát jakákoliv fyzická osoba rozhodnutím vedení klubu na základě formální či neformální žádosti této fyzické osoby a současným zaplacením sjednaného příspěvku.

3. Sportovním členem se může stát jakákoliv fyzická osobase zájmem o sportovní (závodní) veslování mimo kategorii Masters. O přijetí sportovního člena rozhoduje vedení klubu a to na základě písemné přihlášky a současným zaplacením sjednaného příspěvku.

4. Řádným členem se fyzická osoba může stát nejdříve po 4 letech přispívajícího členství v klubu nebo 2 letech sportovního členství, plní-li po tuto dobu řádně a včas své povinnosti vyplývající z členství v klubu. O přijetí přispívajícího nebo sportovního člena za řádného člena rozhoduje vedení klubu 2/3 většinou hlasů a to na základě písemné žádosti člena s tím, že je tato změna podmíněna doporučením minimálně 3 řádných členů klubu.

5. Čestné členství může být uděleno osobě, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj klubu, případně se jedná o významného řádného člena Veslařského klubu Slezská Harta z.s. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada po návrhu vedení klubu.

VI. Práva povinnosti členů:

1. Každý člen má právo:

-na informace, týkající se činnosti klubu

-uplatňovat své návrhy, názory a kritiku

-využívat sportovního zařízení klubu

-účastnit se sportovních, kulturních a společenských činností klubu

– odvolat se k valné hromadě v případě nesouhlasu s disciplinárním trestem

– kdykoliv ukončit své členství

2. Přispívající a sportovní člen má mimo bod 1, také právo:

– účastnit se valné hromady jako host

3. Řádný a čestný člen klubu má mimo bod 1, také právo:

-po dosažení věku 18 let hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu -po dosažení věku 21 let být volen do orgánů klubu

4. Každý člen má povinnost:

-platit členské příspěvky vyjma čestného člena (výše příspěvků se řídí interním předpisem)

-dodržovat stanovy klubu, řídit se lodním a provozním řádem

-respektovat usnesení orgánů klubu

-zacházet hospodárně a šetrně s majetkem klubu při provozování tělovýchovné a jiné činnosti

-v rámci svých možností se zúčastnit prací při opravách a údržbě majetku klubu

5. Vznik přispívajícího i řádného členství u osob mladších 18 let je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.

VII. Seznam členů:

1. Veslařský klub Slezská Harta z.s. vede seznam členů. Seznam členů spravuje vedení klubu. Seznam členů je neveřejný. Každý člen zapsaný v seznamu členů uděluje klubu souhlas s uvedením svých údajů v seznamu členů a se zveřejněním fotografií a videonahrávek na internetové prezentaci klubu dle z.č.89/2012 sb.

2. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí vedení klubu elektronicky.

VIII. Disciplinární opatření,

vyloučení:

1. Vedení klubu může udělit členovi klubu disciplinární trest, pokud opakovaně porušil tréninkovou morálku, jednal v rozporu s nařízeními orgánů klubu nebo provozním a lodním řádem nebo jednal v rozporu se zájmy a cíli klubu.

2. Disciplinárními opatřeními se rozumí:

– napomenutí,

– zákaz účasti na závodech,

– podmínečné zrušení členství,

– pokuta za vzniklou škodu,

– zrušení členství

3. O vyloučení z důvodu uvedených ve stanovách rozhoduje vedení klubu.

4. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou klubu poskytl.

5. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě vedení klubu, které je povinno návrh předložit valné hromadě.

6. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

IX. Majetek klubu a hospodaření

1. Hospodaření klubu se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

2. Klub má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.

3. Klub vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zdrojem příjmů klubu jsou zejména:

-příspěvky členů klubu

-příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

-příjmy z vlastní hospodářské a obchodní činnosti

-příspěvky, dary a dotace od státu, sportovních svazů, ČUS, samosprávních orgánů a jiných organizací a fyzických osob

-majetek převedený do vlastnictví klubu jako nástupnické organizaci ČUS, a to na základějeho vlastní žádosti podle stanov ČUS

-majetek převedený do vlastnictví klubu členem klubu

-kromě majetku, ke kterému má klub vlastnické právo, může hospodařit se státním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření

-hospodaření s majetkem klubu upraví valná hromada přijetím usnesení, ve kterém stanoví podmínky ostrahy majetku klubu a ostatního majetku

-vlastní hospodářská činnost klubu se řídí interním předpisem

– zásadami schválenými valnou hromadou

-zásady rovněž upravují postup klubu při jeho případném vstupu do akciové společnosti nebo při zřízení podniku, apod.

-příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje vedení klubu.

-klub prostřednictvím vedení organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými a právnickými osobami

-pro hospodářskou spolupráci se zahraničím může klub zřídit devizový účet u příslušného peněžního ústavu

-pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení:

1. Stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 12.03.2018 a nahrazují v celém rozsahu stanovy schválené valnou hromadou dne 14.3.2017.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

3. Stanovy vstupují v platnost a účinnost okamžikem jejich schválení, tj. dne 12.03.2018.

4. Veslařský klub Slezská Harta z.s. je považován za nástupnickou organizaci ČSTV dle jejich stanov na základě usnesení ze dne 23.3.1990.

V Bruntále, dne 12.03.2018