Členství

Členem Veslařského klubu Slezská Harta z.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a jeho stanovami.

O přijetí za člena rozhoduje vedení klubu podle „zásad členství“ schválených valnou hromadou a v souladu s obecními zásadami, která upravují konkrétní práva a povinnosti člena klubu.

Členství vzniká dnem zaplacení členského  příspěvku, který má platnost na příslušný kalendářní rok, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě zájmu o členství můžete zažádat osobně na veslařském klubu někoho z trenérů, případně po telefonní či písemné dohodě s kapitánem klubu nebo hlavním trenérem (nebo kýmkoliv z vedení) – kontakty zde

Členství se rozlišuje na 4 základní kategorie: 
a) přispívající členství
b) sportovní členství
c) řádné členství
d) čestné členství

Členský poplatek je 2.000 Kč (3.000 Kč závodníci.)

Číslo bankovního účtu vedeného u Komerční Banky:

115-4674600297/0100

Členský poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.3. V případě potřeby lze požádat o rozdělení poplatků do dvou splátek, hrazených nejpozději do 31.3. (první splátka) a 30.6. (druhá splátka). Žádost projedná a schválí vedení klubu s následným podpisem závazku o uhrazení celého členského poplatku.

Povinnosti a Práva členů

Povinnosti a práva člena vycházejí z platných stanov Veslařského klubu Slezská Harta z.s., které můžete stáhnou zde.

Každý člen má právo:
– na informace, týkající se činnosti klubu
– uplatňovat své návrhy, názory a kritiku
– využívat sportovního zařízení klubu
– účastnit se sportovních, kulturních a společenských činností klubu
– odvolat se k valné hromadě v případě nesouhlasu s disciplinárním trestem
– kdykoliv ukončit své členství

Přispívající a sportovní člen má také právo:
– účastnit se valné hromady jako host

Řádný a čestný člen klubu má také právo:
– po dosažení věku 18 let hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu
– po dosažení věku 21 let být volen do orgánů klubu

Každý člen má povinnost:
– platit členské příspěvky vyjma čestného člena (výše příspěvků se řídí interním předpisem)
– dodržovat stanovy klubu, řídit se lodním a provozním řádem
– respektovat usnesení orgánů klubu
– zacházet hospodárně a šetrně s majetkem klubu při provozování tělovýchovy. a jiné
činnosti
– v rámci svých možností se zúčastnit prací při opravách a údržbě majetku klubu

Vznik přispívajícího i řádného členství u osob mladších 18 let je podmíněno písemným
souhlasem jeho zákonného zástupce.

Čestní členové

Čestné členství může být uděleno osobě, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj klubu, případně se jedná o významného řádného člena Veslařského klubu Slezská Harta z.s.. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada po návrhu vedení klubu.

Čestnými členy Veslařského klubu Slezská Harta z.s. jsou: