GDPR

DEKLARACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při přihlášení do klubu a vyplněním „papírové přihlášky“ také stáhněte a podepište GDPR formulář zde (klik).

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, závodníků, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že Veslařský klub Slezská Harta, z.s. zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení.

Veslařský klub zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR“) a Právní řád ČR.

Tyto právní předpisy Veslařský klub doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Veslařský klub Slezská Harta, z.s., v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejich základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje.Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury Českého svazuv eslování a ČUS a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání sportovních soutěží, veslařských závodů. Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracováváme Vaše údaje?

Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, Českého svazu veslování a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese: info@veslariharta.cz. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.

Veslařský klub Slezská Harta, z.s., ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, Veslařský klub se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Českému svazu veslování, příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů?

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny.Veslařský klub disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu.

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.Vaše práva Vrámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

1.Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti.Máte právo po Veslařském klubu požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

2.Právo na přesnost osobních údajů. Veslařský klub přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Veslařský klub má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

3.Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby Veslařský klub vymazal Vaše údaje a nadále je neuchovával, pokud zde nebude jiná zákonná překážka, např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je Veslařský klub povinen Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

4.Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost.Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.

5.Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky Veslařský klub přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: info@veslariharta.cz