O klubu

 

Zakladatel závodů dračích lodí na Slezské Hartě Josef Fiedler založil veslařský klub a chystá veslařský kroužek pro děti. Ve spolupráci se Střediskem volného času v Bruntále a za podpory firmy Yachtsport.

V současné době má Veslařský klub několik členů. Jejich úlohou je podílet se na rozkvětu klubu nejen členskými příspěvky, ale především svoji aktivitou. Našim cílem je mít členy aktivní, kteří jsou v klubu, protože jsou přesvědčeni o jeho prospěšnosti.

Základním posláním a účelem klubu je pěstování a rozvoj závodního veslování ve všech výkonnostních úrovních a všech věkových kategorií.

Předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost. Zejména provozovat závodní veslování a jiné sportovní činnosti, které jsou pro závodní veslování vhodné jako doplňkové, metodicky organizuje proces tréninku a odbornou výchovu vlastních trenérů případně rozhodčích a přihlašuje se do soutěží organizovaných jednotlivými sportovními svazy v ČR, přednostně ČVS /Českým veslařským svazem.

Pořádat veřejné veslařské závody nebo jiné sportovní soutěže, v rámci klubového života schůze, přednášky, zábavní nebo kulturní podniky členské i veřejné, udržovat styk s jinými sdruženími, fyzickými nebo právnickými osobami.

Pro zajištění základního poslání a cílů klubu, vyvíjet jako vedlejší činnost vlastní ekonomickou a obchodní aktivitu a to poskytnutím svých sportovišť zájemcům z řad veřejnosti formou pronájmu, dále provozem ubytovacího zařízení, pronájmem a půjčováním movitých a nemovitých věcí za účelem podpory hlavní činnosti klubu a hospodárného využití klubového majetku.

Vytvářet materiální a tréninkové podmínky, budovat, vlastnit, provozovat, pronajímat a udržovat.

Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v klubu k dodržování etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.

Hájit zájmy klubu uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s místními orgány státní správy a ostatními organizacemi jako ČUS, jednotlivými sportovními svazy nebo jednotlivci.

Přihlášku můžete podat zde (klik)